شهر باغبانی http://horticulturecity.mihanblog.com 2018-12-14T04:25:32+01:00 text/html 2012-05-30T05:54:05+01:00 horticulturecity.mihanblog.com مهدی اسماعیلی Tomato http://horticulturecity.mihanblog.com/post/259 <div style="text-align: left;">Planting<br><br></div><div style="text-align: left;">One or two tomato crops can be planted in the greenhouse during the year. Planting, transplanting, and harvest dates will vary depending on location. As most tomato varieties will begin to ripen 100 days after planting, seed should be planted so the fruit begin to ripen soon after first frost for fall crops.</div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;">In cooler areas of New Mexico, tomato crops are generally planted in early July and transplanted to greenhouse beds in mid-August. Harvest will begin in October and may continue until early March. Harvesting may be terminated at an earlier date if heating costs become extreme. Late spring harvest can be accomplished by delaying planting until late fall or early winter. Planting dates in southern New Mexico should be delayed until mid-August or later due to hot weather in mid-summer.</div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;">Plants are best started in individual containers (plastic pots, peat pots, or cubes) to reduce labor costs and reduce transplanting shock. Use of commercial sterile potting mixes will decrease the incidence of seedling disease problems. Custom soil mixes can be used, but must be pasteurized to eliminate insects, diseases, and weed seed. Heating the moist soil mixture to a temperature of 160°F for 30 minutes will kill most pests.</div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;">Sow two to three seeds per pot (1/4-inch deep) and water. Then cover pots with clear polyethylene and place in the shade (70°F) until seedlings emerge. Plastic should then be removed and the pots moved into full sun. Thin the seedlings to one plant per pot.</div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;">If possible, seedlings should be grown at daytime temperatures of 58-60°F (nighttime 52-56°F) for the first 10-14 days. This initial cold treatment should help seedlings develop larger cotyledons and thicker stems. Plants should also set more early fruit, increasing both early and total yields. Thereafter a daytime temperature of 70-75°F (nighttime 60-62°F) should be maintained. After the initial cold treatment, temperatures should not fall below 55°F, which may cause rough, irregularly shaped fruit and stunted plant growth. Temperatures can be reduced slightly during cloudy days.</div> text/html 2012-03-08T11:50:17+01:00 horticulturecity.mihanblog.com مهدی اسماعیلی مقاله pdf بررسی میزان حساسیت و مقاومت چمن های گرمسیری و سردسیری(اختصاصی شهر باغبانی) http://horticulturecity.mihanblog.com/post/257 <FONT size=3 face="courier new,courier,monospace"><STRONG> <P align=center><STRONG><FONT size=3 face="Courier New"><IMG style="WIDTH: 192px; HEIGHT: 173px" src="http://yourlifesource.com/yws2/barleygrass.jpg" width=278 height=273></FONT></STRONG></P> <P><FONT size=3 face="courier new,courier,monospace"><STRONG>دانلود در ادامه مطلب...</STRONG></FONT></P></STRONG></FONT> text/html 2012-02-21T07:09:59+01:00 horticulturecity.mihanblog.com مهدی اسماعیلی مقاله pdf الگوی کاشت مناسب در اراضی شور http://horticulturecity.mihanblog.com/post/256 <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><BR></FONT></FONT></P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>دانلود در ادامه مطلب...</FONT></FONT></P></FONT></FONT> text/html 2012-02-05T09:15:45+01:00 horticulturecity.mihanblog.com مهدی اسماعیلی مقاله pdf کاشت ،داشت و برداشت پیاز http://horticulturecity.mihanblog.com/post/255 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 278px; HEIGHT: 173px" src="http://schools-wikipedia.org/images/735/73513.jpg" width=358 height=160></P> <P><FONT size=2>دانلود در ادامه مطلب...</FONT></P> text/html 2012-01-16T03:30:00+01:00 horticulturecity.mihanblog.com مهدی اسماعیلی مقاله pdf انگلیسی Keeping the Garden Healthy http://horticulturecity.mihanblog.com/post/254 <P><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>دانلود در ادامه مطلب...</FONT></P> text/html 2012-01-12T03:30:00+01:00 horticulturecity.mihanblog.com مهدی اسماعیلی مقاله pdf کاشت ،داشت و برداشت انگور http://horticulturecity.mihanblog.com/post/253 <P align=center><IMG style="WIDTH: 196px; HEIGHT: 259px" src="http://www.cocura.de/bilder/Vitis%20vinifera_Botanik.jpg" width=278 height=255></P> <P align=right><FONT size=2>دانلود در ادامه مطلب...</FONT></P> text/html 2012-01-08T06:21:42+01:00 horticulturecity.mihanblog.com مهدی اسماعیلی مقاله pdf افزایش طول نگهداری سبزیها ،میوه ها و گل ها http://horticulturecity.mihanblog.com/post/252 <P>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>دانلود در ادامه مطلب...</FONT><BR></P> text/html 2011-12-22T03:30:00+01:00 horticulturecity.mihanblog.com مهدی اسماعیلی مقاله Pdf بررسی پیوند پسته روی بنه http://horticulturecity.mihanblog.com/post/251 <P>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>دانلود در ادامه مطلب...</FONT></P> text/html 2011-12-19T12:57:12+01:00 horticulturecity.mihanblog.com مهدی اسماعیلی پاورپوینت شرح تیره بادام هندی(Combretaceae) http://horticulturecity.mihanblog.com/post/250 <p>&nbsp;</p> <p><font size="2">دانلود در ادامه مطلب...</font></p> text/html 2011-12-10T03:30:00+01:00 horticulturecity.mihanblog.com مهدی اسماعیلی مقاله pdf کاشت،داشت و برداشت گل میخک http://horticulturecity.mihanblog.com/post/249 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><FONT size=2>دانلود در ادامه مطلب...</FONT><BR></DIV></DIV> text/html 2011-11-25T03:30:00+01:00 horticulturecity.mihanblog.com مهدی اسماعیلی الگوی کشت در کشاورزی پایدار http://horticulturecity.mihanblog.com/post/248 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=FA> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>الگوی کشت چیست؟</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>با توجه به آن‌که یکی از اصلی‌ترین نیازهای هر فعالیت پویا، برنامه‌ریزی در چارچوب اهداف کلی آن فعالیت است؛ بخش کشاورزی نیز به‌عنوان یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی جوامع مختلف نیازمند برنامه‌ریزی‌های منسجمی در جهت رسیدن به توسعه و مقابله با بحران‌های موجود است. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 18pt" lang=FA><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>الگوی بهینه کشت برنامه‌ای است که با هدف مدیریت بهینه‌ی ترکیب مکانی گیاهی تدوین می‌شود. این برنامه با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای اکوفیزیولوژیکی، عوامل تولید، مسائل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، تکنولوژی‌های نوین و ... طراحی می‌شود. <BR>طراحی و اجرای الگوی بهینه کشت سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای جهان به‌کار گرفته شده و به کمک آن بسیاری از مشکلات تولید محصولات زراعی، باغی و مرتعی نیز مرتفع شده است.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl></P></SPAN> text/html 2011-11-22T03:30:00+01:00 horticulturecity.mihanblog.com مهدی اسماعیلی گلخانه‌ها از دیروز تا امروز http://horticulturecity.mihanblog.com/post/247 <FONT size=2>گلخانه فضائی محصور با پوشش شیشه‌ای است که به منظور پرورش گیاهان در دما، رطوبت و تهویه کنترل‌شده به‌کار می‌رود.<BR>ابعاد گلخانه‌ها می‌تواند بسیار متنوع باشد. کوچکترین گلخانه‌ها که ممکن است تنها گنجایش تعداد محدودی گلدان را داشته باشند برای نگهداری گیاهان در فصل زمستان به کار می‌روند. بزرگترین گلخانه‌ها نیز که گرمخانه (Hot house) نامیده می‌شوند ممکن است وسعتی بالغ‌بر چند هکتار را شامل شوند و اغلب برای پرورش گیاهان در خارج از فصل و یا پرورش گیاهان گرمسیری کاربرد دارند.<BR>گلخانه‌ها از دیرباز برای نگهداری گیاهان در فصول سرد سال و پرورش میوه‌های حساس در برابر سرما مورد توجه بوده‌اند اما روی آوردن به پرورش گلخانه‌ای به منظور افزایش تولید سبزیجات سابقه‌ای بسیار کوتاه دارد. امروز مبالغ معتنابهی صرف سرمایه‌گذاری در پرورش سبزیجات گلخانه‌ای می‌گردد. با توجه به رشد روزافزون جمعیت کشورها و بهره‌وری بالای این روش تولید به‌نظر می‌رسد تولید گلخانه‌ای یکی از مؤثرترین روش‌ها برای تأمین نیازغذائی جمعیت روبه تزاید کشورها است.<BR></FONT> text/html 2011-11-20T06:46:14+01:00 horticulturecity.mihanblog.com مهدی اسماعیلی نقش بقولات در تناوب زراعی بر عملکرد محصول و کاهش آفات و بیمار یها http://horticulturecity.mihanblog.com/post/246 <FONT size=2>هجوم آفات و امراض خاص، کاهش حاصل خیزی خاک، بروز مشکل شوری خاک و بی ثباتی تولید محصولات زراعی از جمله مهمترین اثرات نامطلوب سیستم های پیشرفته تک کشتی محسوب می شوند. در حقیقت تناوب کشت گیاهان زراعی در یک قطعه زمین که براساس توالی منطقی و مشخص می باشد یک روش مدیریتی جهانی و قدیمی است که بنا براتفاق نظر اکثر پژوهشگران علوم زراعی منجر به بهبود عملکرد سیستم های زراعی خواهد شد.در تعریف علمی تناوب زراعی 3 نکته نهفته است:&nbsp;<BR>&nbsp; 1- بعد زمان در تناوب<BR>&nbsp; 2- تنوع درکاشت گیاهان زراعی یا مدیریت زراعی<BR>&nbsp; 3- اجرای این تنوع کاشت در یک مکان خاص.</FONT> text/html 2011-11-17T03:30:00+01:00 horticulturecity.mihanblog.com مهدی اسماعیلی منابع و کارنامه نفر اول کنکور کارشناسی ارشد باغبانی 90 http://horticulturecity.mihanblog.com/post/245 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=FA><FONT size=2>علی آل مردان از دانشگاه رامین اهواز</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8.5pt" lang=FA><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'"><FONT size=2>کارنامه نفر اول کنکور کارشناسی ارشد باغبانی ۹۰ </FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8.5pt" lang=FA><FONT size=2>زبان عمومی و تخصصی<BR>&nbsp;27,78<BR>&nbsp;<BR>میوه کاری <BR>&nbsp;78,89<BR>&nbsp;<BR>خاک شناسی و گیاه شناسی<BR>&nbsp;63,33<BR>&nbsp;<BR>ازدیاد نباتات<BR>&nbsp;66,67<BR>&nbsp;<BR>فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت<BR>&nbsp;43,33<BR>&nbsp;<BR>گل کاری و سبزی کاری<BR>&nbsp;80,00<BR>&nbsp;</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8.5pt" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=FA>منابع نفر اول کنکور کارشناسی ارشد باغبانی </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8.5pt" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=FA>1390</SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8.5pt" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=FA><FONT size=2>.</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8.5pt" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=FA><FONT size=2>.</FONT></SPAN></SPAN></P></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2011-11-15T03:30:00+01:00 horticulturecity.mihanblog.com مهدی اسماعیلی پسیل پسته ( شیره خشک ) Agonoscena pistaciae http://horticulturecity.mihanblog.com/post/244 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT color=#ff6600><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT color=#ff6600><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT color=#000000> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNoSpacing align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><?xml:namespace prefix = o /><o:p><FONT color=#000000><IMG border=0 hspace=0 alt="پسیل پسته" align=baseline src="http://zooex.baikal.ru/pictures/homoptera/Psylla1_small.jpg"></FONT></o:p></SPAN></P></FONT></SPAN> <P dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT color=#000000>به پسته اهلی و وحشی خسارت فراوان می‌زند. این حشره عسلک فراوانی دفع می‌نماید که به سرعت در مجاورت هوا خشک شده و سفید می‌شود به همین لحاظ این آفت را به زبان محلی شیره خشک می‌نامند.</P> <P dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT color=#000000>حشرات کامل زمستان گذران پسیل از اوایل فروردین ماه روی درختان مستقر می‌شوند. این حشرات نسب به حشرات کامل تابستانه قدرت پرواز بیشتری داشته، آلودگی گسترده‌تری در باغها ایجاد می‌کنند. پس از جفت‌گیری به محض باز شدن جوانه‌های خوشه و برگ روی آنها تخمریزی می‌نمایند. تخم‌ها به تعداد 50 تا 60 عدد، به صورت انفرادی یا دسته‌ای و به اشکل مختلف مانند نیم دایره، مارپیچ و غیره در سطح برگ و بیشتر نزدیک به رگبرگها گذاشته می‌شوند.</FONT></SPAN></P></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN>